JAK SIĘ ZAPISAĆ NA KURSY KOSMETYCZNE?

1 Wypełnij zgłoszenie online
2 Opłać wpisowe (rezerwacja)
3 Przyjdź na zajęcia

Wpisowe opłacasz na konto ASP: 43 1050 1445 1000 0022 9763 1190 lub Dotpay lub konto walutowe. Sprawdź wszystkie opcje.

GODZINY OTWARCIA

Pon-Pt: 9:00 - 16:30
Sob-Ndz: nieczynne
Infolinia: codziennie 9-19

Regulamin usług Akademii Sztuki Piękności
Druk pochylony stanowią komentarze do Regulaminu nie stanowiące części regulaminu

PAR. 1. Organizator

1. Miejscem prowadzenia wszystkich kursów stacjonarnych jest Centrum Edukacji Beauty&Wellness ASP, Rynek Dębnicki 4, 30-319 Kraków.
2. Organizatorem kursów (realizatorem umowy szkoleniowej) jest Akademia Sztuki Piękności Krystyny Łenczyńskiej, Rynek Dębnicki 4/3, 30-319 Kraków, NIP: 679-206-67-84, Wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych: 2.12/00024/2005, Akredytacja Kuratorium Oświaty nr NP.AJ/504/11/10.

PAR. 2. Definicje

1. Kurs - usługa edukacyjna mająca na celu przygotowanie do wykonywania zawodu/zabiegów zgodnych z profilem kursu.
2. Warsztat, kurs ABC - krótki moduł szkoleniowy (1-dniowy, 2-dniowy, 3-dniowy) stanowiący uzupełnienie Kursu
3. Program kursu - treść usługi szkoleniowej, której zawartość merytoryczna opisana jest zagadnieniami na stronach internetowych Organizatora.

PAR. 3. Zapisy

1. Zapis na kurs można zrealizować poprzez jeden z wymienionych niżej sposobów:
- Internet, na stronie: www.asp.edu.pl
- Infolinię telefoniczną: +48 12 266-43-81
- Wizytę osobistą w Sekretariacie w Rynku Dębnickim 4 w Krakowie (II piętro)
2. Za moment zawarcia umowy szkoleniowej (zakup usługi edukacyjnej) uważa się moment, w którym Organizator zaksięgował pierwszą wpłatę za usługę szkoleniową.

PAR. 4. Wymagania

1. Uczestnikiem Kursu może być każda osoba która w dniu rozpoczęcia kursu ukończyła 18. rok życia, która dokona zgłoszenia na kurs u Organizatora.
2. W wyjątkowych sytuacjach, Uczestnikiem Kursu może być osoba która ukończyła 16. rok życia i okaże pierwszego dnia realizacji kursu pisemną zgodę rodzica / opiekuna prawnego na uczestnictwo w kursie.

PAR. 5. Obowiązki Organizatora

1. Organizator sumiennie i rzetelnie zobowiązuje się przeprowadzić kurs zgodnie z programem zawartym na stronie internetowej oraz przedstawianymi informacjami telefonicznymi.
2. Organizator udostępnia sale szkoleniowe, czas i doświadczenie Instruktorów w godzinach trwania kursu, materiały szkoleniowe w ilości wystarczającej do nieskrępowanej realizacji kursu zgodnie z opisem na stronach internetowych.
3. Organizator wystawia każdej Kursantce która ukończyła kurs dokumenty o których mowa na stronie internetowej (Zaświadczenie, Certyfikat) oraz przekazuje na własność autorskie skrypty szkoleniowe (wydruki).
4. Organizator zapewnia Kursantce ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w formie polisy grupowej na kwotę 20.000 zł.
5. Organizator zapewnia na miejscu możliwość zakupu kosmetyków także do późniejszej pracy zawodowej.
6. Organizator zapewnia możliwość dokonywania wpłat przy pomocy kart płatniczych, oraz w razie potrzeby dostęp do komputera z internetem.
7. Organizator nie odpowiada za czynniki niezależne od jego funkcjonowania (np. "siła wyższa" - powódź, utrudnienia komunikacji miejskiej, itp.).

PAR. 6. Obowiązki Kursantki

1. Kursantka zobowiązuje się przestrzegać harmonogramu, dyscypliny zajęć i terminów płatności.
2. Kursantka dostosowanie się do regulaminu zajęć, wymagań i zaleceń Instruktorów, poszanowania sprzętu i narzędzi Organizatora.
3. Na terenie budynku ASP obowiązuje zakaz palenia papierosów. Palenie papierosów dozwolone jest w wyznaczonych miejscach.

PAR. 7. Promocje

1. O cenowych warunkach promocyjnych decyduje moment zawarcia umowy (napłynięcia pierwszej płatności).
2. Każda Kursantka ma identyczną możliwość wyboru rodzaju promocji cenowych oraz możliwość spełnienia warunków wybranej promocji.
3. Z chwilą zawarcia umowy szkoleniowej, Kursantka akceptuje wszystkie regulaminy promocyjne z chwili zawarcia umowy, które utrzymują swoją moc prawną do momentu realizacji umowy szkoleniowej.
4. Przy każdej z promocji podany jest termin jej obowiązywania. Osoba zwlekająca z wpłaceniem zadatku wpisowego (zawarciem umowy) dobrowolnie ryzykuje możliwość zakończenia promocji.
5. Warunkiem koniecznym uzyskania najkorzystniejszej ceny jest zapis na dni szkoleniowe następujące po sobie lub w najmniejszych możliwych odstępach.

PAR. 8. Płatności

1. Płatności za usługi i produkty można dokonać w formie:
a) przelewu bankowego, przelewu Dotpay, przelewu Paypal - potwierdzeniem jest wyciąg z banku
b) zlecenia przelewu na poczcie - potwierdzeniem jest stempel poczty
c) gotówkowej w sekretariacie - potwierdzenie pisemne
d) kartą płatniczą w sekretariacie - potwierdzeniem jest wydruk z terminala płatniczego
d) gotówkowej w sekretariacie w walucie obcej - potwierdzenie pisemne na kwotę PLN w przeliczeniu z kursu sprzedaży waluty, ING Banku Śląskiego, z dnia wpłaty; reszta wydawana jest wyłącznie w PLN
2. Cena każdej usługi rozbita jest na 2 części:
a) bezzwrotny zadatek
b) pozostała część odpłatności za kurs (opłata za usługę szkoleniową)
2a. Bezzwrotny zadatek jest opłatą za wpis na listę Kursantek. Minimalna kwota zadatku określona jest w cenniku na stronach internetowych Organizatora jako "wpisowe". Każda wyższa kwota uregulowana przed dniem rozpoczęcia realizacji usługi szkoleniowej, traktowana jest jako zadatek. Zadatek pozostaje u Organizatora kursu w wypadku niestawienia się na kurs w terminie wybranym w momencie złożenia zgłoszenia. Na prośbę Kursantki, zadatek może, ale nie musi, zostać przeksięgowany na poczet innej usługi szkoleniowej o takiej samej lub wyższej wartości, jeżeli Kursantka nie stawi się na kursie w wybranym w momencie złożenia zgłoszenia terminie. W wypadku napłynięcia zadatku już po skompletowaniu pełnej grupy Kursantek, zadatek jest zwracany w terminie 7 dni roboczych lub przeksięgowany na inny alternatywny termin ustalony w trakcie rozmowy telefonicznej lub korespondencji (wybór terminu alternatywnego jest dla Kursantki wiążący).
2b. Pozostałą część płatności za kurs należy uregulować najpóźniej do rozpoczęcia pierwszego dnia kursu, chyba że aktualne warunki promocyjne stanowią inaczej. Pozostała część płatności za kurs stanowi opłatę za realizację pierwszej godziny szkoleniowej.
3. Każdy zapis na dowolny kurs lub warsztat oznacza zapis w cenie cennikowej (pozapromocyjnej). Przy spełnieniu WSZYSTKICH określonych warunków promocyjnych, bez wyjątku, Kursantka uzyskuję cenę z rabatem, obniżoną do ceny promocyjnej.
4. Faktury vat są wystawiane na życzenie i należy zgłosić taką potrzebę pierwszego dnia kursu. Odbiór faktur ma miejsce nie później niż ostatniego dnia kursu, chyba że okres realizacji przypada na dni wolne od pracy, wtedy faktury przekazywane są przy okazji najbliższego kursu lub korespondencyjnie. Podstawa prawna: z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

PAR. 9. Zgody

Odwiedzający tą stronę wyraża zgodę na stosowanie ciasteczek ("cookies") celem personalizacji oferty promocyjnej na stronach internetowych oraz działań reklamowych.
Kursantka wyraża zgodę na:
- Przetwarzanie swoich danych osobowych, do celów związanych z rekrutacją, wystawieniem i weryfikacją dokumentów (Certyfikaty, Zaświadczenia), a także późniejszego kontaktu,
w tym w celach promocyjnych
- Przekazanie okrojonych danych osobowych (numer telefonu, imię) na rzecz zgłaszających się do Organizatora pracodawców, jednocześnie może w dowolnym czasie cofnąć tą zgodę. (oznacza to, że jeżeli zgłasza się do nas pracodawca poszukujący Pracownika z Twojego regionu, a mieszkasz blisko i kończyłaś w ostatnim czasie u nas kurs, pomożemy Ci zdobyć pracę, przekazując Twój numer telefonu i imię pracodawcy; możesz zrezygnować z tej opcji)
- Przekazanie danych osobowych ubezpieczycielowi, wyłącznie na potrzebę ubezpieczenia NNW na czas trwania kursu
- Monitoring przebiegu kursu, hospitacje, poddanie się ocenie w trakcie egzaminu
- Rejestracji treści rozmów telefonicznych
- Publikację podpisanej opinii o kursie po jej pozostawieniu (jak na stronach internetowych Organizatora)
- Publikację materiałów faktograficznych (zdjęcie, film) w obrębie stron internetowych Organizatora oraz portali społecznościowych, jednocześnie Organizator zobowiązuje się nie przetwarzać ani nie publikować materiałów niezgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i normami

PAR. 10. INNE

Jeżeli z jakiegoś względu nasze kursy nie spełniłyby Państwa oczekiwań, prosimy o e-mail pod adres: biuro@asp.edu.pl. Każda reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Absolwentki, opis różnic pomiędzy opisem na stronie internetowej oraz stanu faktycznego, oczekiwany sposób rozpatrzenia. Każda reklamacja jest rozpatrzona w ciągu 30 dni od jej wpływu. ASP stara się zapewnić Państwu najwyższy standard szkoleń i zachęca do korzystania z naszych usług.

Nie znalazłaś potrzebnych informacji?

Kliknij w przycisk po prawej i skontaktuj się z nami.

TOP